Congratulations Tea Party 2019

วันที่ 30 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม Congratulations Tea Party 2019 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสาตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษา และแนะนำซักซ้อมเพื่อความพร้อมเพรียงและสวยสง่างาม ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหิดลสิทธคาร มหาวิทยาลัยมหิดล