บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้เกษียณอายุงานและผู้ครบสัญญาการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 "สายใย ความผูกพัน"

วันที่ 19 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้เกษียณอายุงานและผู้ครบสัญญาการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกพร้อมแสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน

จากนั้นผู้เกษียณอายุงาน กล่าวแสดงความรู้สึก ความผูกพันที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ต่อด้วยการแสดงบนเวที ขับร้องและบรรเลงเพลง ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเกษียณอายุงาน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา คุณสุนันทา เอมแย้ม ปฏิบัติงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาคณะวิทยาศาสตร์ คุณบุญเที่ยง ไกรสรเสนา และคุณทองปูน ชุ่มสุวรรณ ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล