บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย "โครงการ ประกวดสวนมุมสวย ปี 4"

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด "โครงการ ประกวดสวนมุมสวย ปี 4" ซึ่งจัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการร่วมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเดิม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงเป็นพื้นที่สวยงามสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century