โครงการ "ลดไขมัน ฟิตหุ่น สุขภาพดี"

วันที่ 4 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ลดไขมัน ฟิตหุ่น สุขภาพดี" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมวิ่งออกกำลังกายพร้อมกับบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในวันที่ 3 กันยายน 2562 จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย วัดเปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง ทดสอบความทนทานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต (ปั่นจักรยาน) ให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยลัยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดี และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century