บัณฑิตวิทยาลัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

วันที่ 27 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย หัวหน้าโครงการ และบุคลากร งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม โดยครั้งนี้ คณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และเพื่อการต่อยอด การพัฒนาการทำงานด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม ตามยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional services and social engagement ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century