พิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปเขียนในราชสกุล มหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีเปิดพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระรูปเขียน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รองศาสตราจารย์ นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง รองศาสตราจารย์ นพ.มันตรี จุลสมัย (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ศ.เกียรติคุณ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ (อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) รวมถึงคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการ รองคณบดี และตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

ซึ่งพระบรมสาทิสลักษณ์ และพระรูปเขียนฯ ของทุกพระองค์ จำนวน 7 ภาพ ได้รับความกรุณาจาก คุณประเวศ อิงคดาภา และ ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นผู้มอบให้กับบัณฑิตวิทยาลัย โดยเป็นผลงานการวาดของ คุณ มานพ ศุภนาม หลังจากนั้นได้มีการถ่ายรูปหมู่ และมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อปลูกในบริเวณพื้นที่ของบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century