โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อไปถ่ายทอด และแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ ด้านทุนการศึกษา และ Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ นำเสนอดังนี้

  • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ข้อมูลสำหรับการทำ Unit Cost โดย คุณณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ งานแผนและพัฒนา และคุณรัชนีวรรณ เพชรดี กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ทุนระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายศักยภาพนักศึกษา

  • การตรวจสอบ Soft Skills ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

  • ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA  โดย ผศ.ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century