Alumni Featured News / Events MUGR Activities

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยมโครงการ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยมโครงการ "ประกวดสวนมุมสวย ปี 8" บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลประเภทดูแลสวนต่อเนื่องยอดเยี่ยม ภายใต้โครงการ "ประกวดสวนมุมสวย ปี 8" พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งจัดโดย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการร่วมอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเดิม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น รวมถึงเป็นพื้นที่สวยงามสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century