Alumni Featured News / Events MUGR Activities

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2566 โดยศูนย์ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายในบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 206 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยทีมตรวจสอบภายใน นำโดย คุณสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ในประเด็นเรื่อง การจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากการศึกษา การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง เงินยืมทดรองจ่าย และการควบคุมพัสดุ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งบุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century