Alumni Featured News / Events MUGR Activities

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หารือร่วมกับ IIE/USAID

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา จัดประชุมหารือร่วมกับ ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจาก Institute of International Education (IIE) เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนการให้ทุนการศึกษาชาว Myanmar ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมี United States Agency for International Development (USAID) เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century