Alumni Featured News / Events MUGR Activities

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบกระเช้าดอกไม้

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century