Alumni Featured News / Events MUGR Activities

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ AUN-QA Assessor Team

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ AUN-QA Assessor Team ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 334 โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมให้ข้อมูลด้านการดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติ สวัสดิการ กิจกรรม เป็นต้น

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century