Alumni Featured News / Events MUGR Activities

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2565/2565

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาทิ การสร้างความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม การศึกษาดูงานและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย อว. กับทิศทางของมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่การพัฒนาประเทศไทยด้วยนวัตกรรม”

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century