บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบวันกตัญญูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 ปี

วันพฤหัสที่ 11 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ เป็นผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ไพเราะ มากเจริญ รองคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา เนื่องในวันครบรอบวันกตัญญูและวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา 25 ปี ณ ห้องประชุมน้ำทองคุณวิศาล ชั้น 3 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร วิทยาลัยศาสนศึกษาด้วย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century