โครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมตัวสมัครงานและการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ” รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยรองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ พรเทพ พงษ์สง่างาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน HR และกรรมการ บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด, กรรมการบริหาร APK Management Center เป็นวิทยากรในการอบรม จุดประสงค์ของโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เสริมสร้างความรู้และรับฟังประสบการณ์ด้านการสมัครงาน การเขียนประวัติให้น่าสนใจ การเตรียมตัวสมัครงานและสัมภาษณ์งาน รวมถึงเทคนิคการสร้างความประทับใจเพื่อเพิ่มโอกาสได้งาน โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะได้รับ Soft Skills ด้าน Leadership and Management ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมกว่า 83 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century