งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

วันที่ 6 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมแนะนำทุนการศึกษา การสนับสนุน การพัฒนานักศึกษา ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำการวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ” โดยมีศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยมาร่วมบอกเล่าประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต ตลอดจนการทำงาน ซึ่งกิจกรรมปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century