บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Webinar ในหัวข้อ Creative Design Thinking ผ่านระบบ Microsoft Teams

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม และ 3 เมษายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ Webinar ในหัวข้อ Creative Design Thinking ผ่านระบบ Microsoft Teams โดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรพิเศษ ในการอบรมมีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยได้รับความสนใจจากศิษย์เก่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า 40 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century