พิธีมอบทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม และพิธีมอบเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ กล่าวเปิดพิธี ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century