โครงการอบรมเรื่อง การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเรื่อง การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ด้านทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร (Communication and Language Skills) วิทยากรได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงวิธีการ และทักษะที่จำเป็นในการพูดในที่สาธารณะได้อย่างมืออาชีพ

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century