โครงการอบรม "Basic Life Support" โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การช่วยฟิ้นคืนชีพระดับพื้นฐาน (Basic Life Support)" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรหมเพชร นวลพรม และทีมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ Soft Skills ด้าน Health Literacy โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century