ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2566

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น ปรากฏว่า มีทีมผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จำนวน 1 ทีม คือ ชื่อทีม : ทีม The GREEN Generation

นโยบาย

 • ส่งเสริมการตระหนักรู้ถึงจิตสาธารณะ และพัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตามปณิธานของมหาวิทยาลัย “ปัญญาของแผ่นดิน”
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรให้มีความครอบคลุมและเคารพในความหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยผ่านการส่งเสริมสิทธิ ความรับผิดชอบ และโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • การจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ประสานงานกิจกรรม องค์การนักศึกษาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดล
 • เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าถึงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนักศึกษาชาวไทย ชาวต่างชาติ และนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • สร้างสรรค์โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านสังคมและอารมณ์สอดคล้องตามนโยบายและปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล
 • สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และจิตสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระหว่างการศึกษา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและแหล่งข้อมูลทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • จัดตั้งและผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตทางด้านอารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และยั่งยืนต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และระหว่างมหาลัยต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬาและด้านอื่นๆ
 • ส่งเสริมมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะสถาบันระดับโลก โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านกลยุทธ์การเผยแพร่และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและปลูกฝังวัฒนธรรมความยั่งยืนไปสู่ปัจเจก รวมถึงส่งเสริมความสามารถในการเป็นผู้นำระดับนานาชาติ
 • พัฒนาความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรู้รอบด้านของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไปสู่การมีส่วนร่วมในพื้นที่โลก
 • การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เคารพลิขสิทธิ์ และความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อบังคับอื่นๆ
 • Policy(TH/EN)

กระบวนการส่งคะแนน

 • นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site https://graduate.mahidol.ac.th/  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566
 • ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผลการลงคะแนน ประจำปีการศึกษา 2566   ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2566

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2566
ทีม The GREEN Generation

ผกามาศ เลียงธนะฤกษ์
นายกองค์การนักศึกษา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ชัยพร รองทอง
รองนายกองค์การนักศึกษา
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Alina Pant
รองนายกองค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ)
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
บุษย์ฉัตร ชุตินิมิตกุล
เลขานุการ
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล
เหรัญญิก
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ไพรินทร์ แสนจันทร์
ประธานฝ่ายกิจกรรม
 • โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
Phat Huu Nguyen
ประธานฝ่ายการกากับและบริหารออนไลน์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณัฐดนัย สุบิน
ประธานฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประสานงาน
 • คณะศิลปศาสตร์
สุวีนา ทับเทศ
ประธานฝ่ายนโยบายและแผน
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ทิพวรรณ์ เอี่ยมเจริญ
ประธานฝ่ายสุขภาพนักศึกษา
 • โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
Henny Aryani
ประธานฝ่ายการสื่อสารและงานสื่อสร้างสรรค์
 • คณะเภสัชศาสตร์
Yadanar Soe
ประธานฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน
 • สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

 

 • รับรอง 42
  95.45%
 • ไม่รับรอง2
  4.55%

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century