Featured News / Events Executive News

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีอันเชิญ "องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีอันเชิญ "องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขบวนอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เริ่มจากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เพื่อให้ทุกส่วนงานได้ทำการสักการะบูชา