Featured News / Events Executive News

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำโครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ Mahidol Apprenticeship Program (MAP) เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา