Featured News / Events Executive News

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดย Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จิตต์ธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้บัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมสนับสนุนเงินเป็นทุนการศึกษาของ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล