Featured News / Events Student Activities

งานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565

คลิปวิดีโองานปฐมนิเทศ


วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนแนะนำการวางแผนการเรียนเพื่อให้จบการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ร่วมให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษาและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ร่วมให้ข้อมูลด้านการพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century