Featured News / Events Student Activities

โครงการอบรม เรื่อง การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพใจ สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง การดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพใจ สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วไลลักษณ์ พุ่มพวง รองหัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม โดยช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาสุขภาพใจที่พบบ่อย” และช่วงบ่ายอบรมเกี่ยวกับ “การดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้น” จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และซักถามข้อสงสัย ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมกว่า 120 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “บริการปรึกษาด้านสุขภาพใจแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดยบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่นี่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century