Featured News / Events Student Activities

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอนรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID521 Research Ethics)

วันที่ 13 มีนาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในรายวิชา บฑคร 521 จริยธรรมการวิจัย (GRID521 Research Ethics) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง onsite และ online classroom ผ่าน Zoom App โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย นโยบายและการป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการวิจัย ตลอดจนนโยบายด้านจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century