Featured News / Events Student Activities

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในปีการศึกษา 2561 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน เช่น โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ เพื่อสนับสนุนบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และสาธารณสุข มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร์ มาเชื่อมโยงกับการบริการทางการแพทย์ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริง

นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็น "ทูตสันถวไมตรี" ให้กับกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี (UNIFEM) ตลอดจนโครงการในพระดำริ "โครงการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้ต้องขังหญิง (Enhancing Lives of Female Inmates หรือ ELFI" และพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่องานด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องนานัปการ ล้วนมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือพสกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยในปีนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,841 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 226 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จำนวน 399 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 1,145 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 71 คน และ มีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,165 คน

และเนื่องในโอกาสวันแห่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำซุ้มร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน และเปิดให้ชมพร้อมบันทึกภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และพระรูปเขียนของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century