Featured News / Events Student Activities

Welcoming day 2018

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Welcoming day 2018 บัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ" เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะต่างสถาบัน และรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล

อีกทั้งเพื่อส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติผ่านกิจกรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และเล่มเกมเพื่อรับของที่ระลึก ทั้งนี้มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความรัก ความอบอุ่น

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century