Featured News / Events Student Activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพระดับพื้นฐาน Basic Life Support โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การช่วยฟื้นคืนชีพระดับพื้นฐาน Basic Life Support” ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรหมเพชร นวลพรม และทีม จากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ Soft Skills ด้าน Health Literacy โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกว่า 50 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century