Featured News / Events Student Activities

โครงการรณรงค์ ลด เลิกบุหรี่ ภายใต้โครงการมหิดลอาสาทำความดีปีที่ 4

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการรณรงค์ ลด เลิกบุหรี่ ภายใต้โครงการมหิดลอาสาทำความดี ปีที่ 4 "สืบสานปณิธานพระราชบิดา" ให้กับชุมชนผู้สูงอายุ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย

More photos at https://bit.ly/gradmu_PR230710

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century