Featured News / Events Student Activities

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีวัลยา วิชิต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดโครงการฯ และเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมของผู้นำนักศึกษา พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและผู้นำนักศึกษา จัดทำแผนงานด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนส่งมอบงานระหว่างองค์กรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 และ องค์กรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยภายในโครงการ มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมฐาน Walk Rally พร้อมทั้งการเสวนา “นโยบายกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2566” นำโดยรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พัฒนาเครือข่าย และกิจการนักศึกษา ร่วมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อ.ดร.สุวภัทร กิตติบัญชากุล สถาบันโภชนาการ อ.ดร.บุรเทพ โชคธนานุกูล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ อ.ดร.ฐิติ สิริธนากร วิทยาเขตนครสวรรค์ การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน

ดูภาพเพิ่มเติมที่: https://bit.ly/gradmu_leadershipcamp2023

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century