Featured News / Events Student Activities

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 (Online ผ่านโปรแกรม Zoom)

Image Descriptionเวลา กำหนดการ
09.30-10.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน log-in เข้าโปรแกรม Zoom
10.00-10.15 น. วิดีทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"
10.15-10.25 น. การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และ เพลงรักน้อง โดย ทีมนักร้องประสานเสียง จากส่วนงานต่าง ๆ และควบคุมโดย อาจารย์ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
10.25-10.30 น. กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-10.40 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา / แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10.40-11.00 น. การสนับสนุนและการพัฒนานักศึกษา / ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบัณฑิตวิทยาลัย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ
11.00-11.10 น.

เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา
โดย องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

11.10-11.30 น.

เรียนอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ
โดย
1) ดร.ปฐวี แวววับ (ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ปัจจุบันทำงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)
2) นางสาวตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปัจจุบันทำงาน ณ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด)

ดำเนินรายการโดย คุณณัฐดนัย สุบิน (ศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ)

11.30-12.00 น.

Student Life Cycle (การวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด)
และกล่าวปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

12.00 น. เสร็จสิ้นงานปฐมนิเทศ นักศึกษาทำแบบสอบถาม
***นักศึกษาทำแบบสอบถาม***

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century