Featured News / Events Student Events

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ในรูปแบบออนไลน์)

ไฟล์ Powerpoint งานปฐมนิเทศ


คลิปวิดีโองานปฐมนิเทศ


กำหนดการงานปฐมนิเทศ

Image Description

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย ศิษย์เก่า และพี่ๆ ศิลปิน ที่จะมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษาใหม่ แบบ Online

เตรียมตัวให้พร้อมและเข้าร่วมผ่านทาง Zoom meeting ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าทาง google form ได้ที่ https://bit.ly/308R2pq ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ก่อนวันปฐมนิเทศ 1 วัน บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งลิงค์ Zoom Meeting ID ให้กับนักศึกษาทางอีเมล

นักศึกษาสามารถ download โปรแกรม Zoom meeting ได้ที่ https://zoom.us/support/download ทั้งนี้ในการเข้าร่วมงานนักศึกษายินดีให้ใช้ภาพและเสียงในขณะร่วมงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

เวลา กำหนดการ
08.30-09.00 น. เปิดระบบเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียน log-in ผ่าน Zoom meeting
09.00-09.10 น. วิดีทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"
09.10-09.20 น. การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และ เพลงรักน้อง
โดย นักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป
09.20-09.25 น. วิดีทัศน์ กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
09.25-10.00 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา /แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
Student Life Cycle (การวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด)
โดย ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
10.00-10.15 น. ทุน สวัสดิการ และการพัฒนานักศึกษา
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล
10.15-10.30 น. ใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสาเร็จ
โดย จรินทร์พร จุนเกียรติ (เต้ย) และ อเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล์ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
10.30-10.45 น. กิจกรรมสร้างคน คนทำกิจกรรม
โดย gradMUUC องค์กรนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562-2563

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message