Featured News / Events Student Activities

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

กำหนดการงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Welcoming day 2018 บัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน "ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักเธอ" เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมให้นักศึกษาได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างคณะต่างสถาบัน และรับทราบข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา กำหนดการ
08.00-08.30 น. นักศึกษาลงทะเบียนและเข้านั่งในหอประชุมใหญ่มหิดลสิทธาคาร
08.30-08.45 น. วีดิทัศน์ "ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่"
08.45-08.50 น. กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
08.50-09.00 น. กล่าวให้โอวาทนักศึกษาและกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศฯ
โดย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
09.00-09.20 น. พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีงบประมาณ 2561
โดย รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
09.20-09.35 น. การขับร้องประสานเสียง เพลงเทิดพระนามมหาวิทยาลัยมหิดล และเพลงกันภัยมหิดล
โดย นักร้องประสานเสียง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
09.35-09.40 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา /แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
09.40-09.50 น. พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2559
โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธ
09.50-10.05 น. แนะนำระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
โดย รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.นภดล วณิชวรนันท์
10.05-10.20 น. แนวทางปฏิบัติด้านการศึกษา การทำวิทยานิพนธ์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษ
โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์
10.20-10.35 น. ทุนการศึกษา/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ และกิจกรรม Soft Skills สำหรับนักศึกษา
โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชัย ศรีสุมะ
10.35-10.50 น. เติมสีสันให้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา
โดย ทีมงานสภานักศึกษา/องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
10.50-11.10 น. เคล็ดลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ
11.10-11.30 น. พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิโอ Multimedia Contest
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่สภานักศึกษา/องค์การนักศึกษาผู้ทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสติกเกอร์ไลน์บัณฑิตวิทยาลัย
โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
11.30-11.45 น. กล่าวปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์
11.45-13.00 น. เสร็จสิ้นงานปฐมนิเทศ/นักศึกษารับเอกสาร บัตรประจำตัวนักศึกษา และ Internet Account
Image Description

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century