Curriculum MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH 

Curriculum

MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH 

Level Master's
Faculty / Institute INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
Website http://www.ipsr.mahidol.ac.th

Degree Designation

MASTER OF ARTS(POPULATION AND SOCIAL RESEARCH)

Additional advantages of the programme

สถาบันฯ มีศูนย์ปฏิบัติงานวิจัยที่จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งมีโครงการวิจัยต่างๆ ที่นักศึกษามีโอกาสเข้ามา มีส่วนร่วมในการทำวิจัยได้

Admission Requirements

								  							 ๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี หรือหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย														 							 
							 
							 

Curriculum Structure

Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Job Option after Graduation


- นักวิจัยทางประชากรและสังคม และนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
- นักวิชาการด้านประชากรและสังคม วิทยากร
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักพัฒนาสังคม

Course Requirements

Plan A2

Required Courses Credit
PRPR530 : COMTEMPORARY SOCIAL THEORIES 3
PRPR550 : SUBSTANTIVE DEMOGRAPHY 3
PRPR554 : TECHNIQUES OF DEMOGRAPHIC ANALYSIS 3
PRPR555 : QUANTITATIVE RESEARCH 3
PRPR556 : QUALITATIVE RESEARCH 3
PRPR629 : SEMINAR IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH 3
Elective Courses Credit
PRPR523 : SOCIAL STUDIES OF AGING 3
PRPR524 : POPULATION AND SOCIAL POLICY 3
PRPR557 : STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
PRPR558 : ADVANCED STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
PRPR559 : HEALTH DEMOGRAPHY 3
PRPR572 : REGIONAL STUDIES 3
PRPR574 : MEDICAL ANTHROPOLOGY 3
PRPR575 : POPULATION AND DEVELOPMENT 3
PRPR576 : GENDER SEXUALITY AND REPRODUCTIVE HEALTH 3
PRPR577 : ADOLESCENT STUDIES 3
PRPR580 : SOCIAL AND HEALTH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS 3
PRPR583 : MONITORING AND EVALUATION OF POLICY AND PROGRAMS 3
PRPR584 : MIGRATION, URBANIZATION AND POPULATION DISTRIBUTION 3
PRPR585 : POPULATION AND LABOUR ECONOMICS 3
PRPR586 : DATA MANAGEMENT AND SURVEY DATA ANALYSIS FOR SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
PRPR603 : READING FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH 3
PRPR624 : HUMAN ECOLOGY 3
Thesis Credit
PRPR698 : THESIS 12