Curriculum MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 

Curriculum

MASTER OF ARTS PROGRAM IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 

Level Master's
Faculty / Institute FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Website http://www.sh.mahidol.ac.th

Degree Designation

MASTER OF ARTS(CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE)

Admission Requirements

								 							 (๑) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
๑.๑ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบัน อุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
๑.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์หรือ
    อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี
๑.๓ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
๑.๔ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร 
    และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(๒) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
๒.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา จากสถาบันอุดม ศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
๒.๒ ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๒.๓ มีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสังคมศาสตร์หรืออาชญาวิทยาและงานยุติธรรม อย่างน้อย ๓ ปี 
๒.๔ มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
๒.๕ ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๒.๒) และ (๒.๓) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจ
    ของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย														 							 
							 
							 

Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Job Option after Graduation


- นักวิชาการอาชญาวิทยาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ
- นักวิชาการยุติธรรมในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ
- นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม

Course Requirements

Plan A2

Required Courses Credit
SHSS501 : CRIMINOLOGY THEORY 3
SHSS522 : CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 3
SHSS523 : JUVENILE DELINQUENCY 3
SHSS525 : STATISTICS AND COMPUTER FOR RESEARCH IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 3
SHSS526 : RESEARCH METHODOLOGY IN CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 3
SHSS544 : COMMUNITY AND CRIME PREVENTION 3
SHSS641 : THESIS SEMINAR 3
Elective Courses Credit
SHSS502 : MODERN TRANSNATIONAL CRIMES AND INTERNATIONAL COOPERATION 3
SHSS520 : SEX CRIME 3
SHSS563 : SEMINAR OF CRIMES PROBLEM 3
SHSS564 : SEMINAR OF CRIMINAL JUSTICE PROBLEM 3
SHSS622 : COMPARATIVE CORRECTION SYSTEM 3
SHSS627 : CYBER CRIMES AND CYBER SECURITY 3
Thesis Credit
SHSS698 : THESIS 12