COURSE OUTLINE
1. Suject MBNS898 DISSERTATION
ชมปว๘๙๘ วิทยานิพนธ์
2. Program/Course Type DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
3. Course Objecttive 1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการศึกษาวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ วางแผนแบบบูรณาการในการทำการวิจัย รวมทั้งสามารถแปลผล สรุป วิเคราะห์ เขียนรายงาน และตีพิมพ์เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยได้อย่างเหมาะสม
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการศึกษาวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ วางแผนแบบบูรณาการในการทำการวิจัย รวมทั้งสามารถแปลผล สรุป วิเคราะห์ เขียนรายงาน และตีพิมพ์เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยได้อย่างเหมาะสม
4. Course Director Prof.DR. BANTHIT CHETSAWANG
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01-02การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์0 48 0 สัมมนาให้อาจารย์เข้าร่วมรับฟังหลักการเบื้องต้นของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณาจารย์ประจำหลักสูตร, ประธานหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณาจารย์ประจำหลักสูตร, ประธานหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
01-02การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์0 48 0 สัมมนาให้อาจารย์เข้าร่วมรับฟังหลักการเบื้องต้นของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณาจารย์ประจำหลักสูตร, ประธานหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณาจารย์ประจำหลักสูตร, ประธานหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
03-04เตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์0 48 0 การทบทวนวรรณกรรม บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ แต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
03-04เตรียมสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์0 48 0 การทบทวนวรรณกรรม บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ สอบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ แต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
05การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง0 48 0 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ การนำเสนออภิปราย ประเมินผลการสอบโครงร่างฯ และส่งผลการสอบให้บัณฑิตวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
05การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง0 48 0 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างฯ การนำเสนออภิปราย ประเมินผลการสอบโครงร่างฯ และส่งผลการสอบให้บัณฑิตวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
06-45เก็บข้อมูลวิจัย0 96 0 ทำวิทยานิพนธ์จากคำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ การสัมมนา การเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
06-45เก็บข้อมูลวิจัย0 96 0 ทำวิทยานิพนธ์จากคำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์ เสนอรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ การสัมมนา การเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์, คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
6. Textbook