COURSE OUTLINE
1. Suject MBNS699 DISSERTATION
ชมปว๖๙๙ วิทยานิพนธ์
2. Program/Course Type DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
3. Course Objecttive 1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการศึกษาวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ วางแผนแบบบูรณาการในการทำการวิจัย รวมทั้งสามารถแปลผล สรุป วิเคราะห์ เขียนรายงาน และตีพิมพ์เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยได้อย่างเหมาะสม
2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการศึกษาวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ วางแผนแบบบูรณาการในการทำการวิจัย รวมทั้งสามารถแปลผล สรุป วิเคราะห์ เขียนรายงาน และตีพิมพ์เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยได้อย่างเหมาะสม
4. Course Director Prof.DR. BANTHIT CHETSAWANG
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01-02การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์0 36 0 จัดสัมมนาให้อาจารย์เข้าร่วมรับฟังหลักการเบื้องต้นของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณาจารย์ประจำหลักสูตร, ประธานหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณาจารย์ประจำหลักสูตร, ประธานหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
01-02การเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์0 36 0 จัดสัมมนาให้อาจารย์เข้าร่วมรับฟังหลักการเบื้องต้นของหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ
เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เสนอการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
คณาจารย์ประจำหลักสูตร, ประธานหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณาจารย์ประจำหลักสูตร, ประธานหลักสูตร, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
03-04สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์0 36 0 การทบทวนวรรณกรรม
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
สอบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
03-04สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์0 36 0 การทบทวนวรรณกรรม
บทความวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
สอบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
แต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
05การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง0 36 0 ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรม
การสอบโครงร่างฯ
การนำเสนอ
อภิปราย
ประเมินผลการสอบโครงร่างฯ และส่งผลการสอบให้บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
05การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/สัตว์ทดลอง0 36 0 ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรม
การสอบโครงร่างฯ
การนำเสนอ
อภิปราย
ประเมินผลการสอบโครงร่างฯ และส่งผลการสอบให้บัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
06-45เก็บข้อมูล0 72 0 ทำวิทยานิพนธ์จากคำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
เสนอรายงานความก้าว
หน้าใน
การทำวิทยานิพนธ์
การสัมมนา
การเสนอการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์
แต่งตั้งคณะ
กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
06-45เก็บข้อมูล0 72 0 ทำวิทยานิพนธ์จากคำปรึกษาแนะนำจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์
เสนอรายงานความก้าว
หน้าใน
การทำวิทยานิพนธ์
การสัมมนา
การเสนอการแต่งตั้งคณะ
กรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์
แต่งตั้งคณะ
กรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์, อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก, คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
6. Textbook
-