COURSE OUTLINE
1. Suject MBNS694 SEMINARS IN INTEGRATED NEUROSCIENCE
ชมปว๖๙๔ สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ
2. Program/Course Type DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
3. Course Objecttive 1. อ่าน ทบทวนและสรุปผลการวิจัยจากบทความหลายฉบับ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ค้นพบ และบูรณาการความรู้จากประสาทวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆเพื่อต่อยอดพัฒนางานวิจัย
2. อ่าน ทบทวนและสรุปผลการวิจัยจากบทความหลายฉบับ ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ค้นพบ และบูรณาการความรู้จากประสาทวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆเพื่อต่อยอดพัฒนางานวิจัย
4. Course Director Assoc.Prof.Dr. WIPAWAN THANGNIPON
Assoc.Prof.DR. NUANCHAN CHUTABHAKDIKUL
Asst.Prof.Dr. SUJIRA MUKDA
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01การปฐมนิเทศแจ้งรายละเอียดของวิชา, การเลือกและกำหนดหัวข้อสัมมนาม, การเตรียมบทคัดย่อและเขียนเอกสารอ้างอิงม, การพูดนำเสนองาน, เกณฑ์ในการประเมินรายวิชา1 0 2 บรรยาย โดยใช้power point
การค้นคว้าข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ท
กำหนด กติกา ข้อตกลงในการสัมมนา
การตอบข้อซักถาม
รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
01การปฐมนิเทศแจ้งรายละเอียดของวิชา, การเลือกและกำหนดหัวข้อสัมมนาม, การเตรียมบทคัดย่อและเขียนเอกสารอ้างอิงม, การพูดนำเสนองาน, เกณฑ์ในการประเมินรายวิชา1 0 2 บรรยาย โดยใช้power point
การค้นคว้าข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ท
กำหนด กติกา ข้อตกลงในการสัมมนา
การตอบข้อซักถาม
รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
02-15-การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์โดยนักศึกษา14 0 28 นำเสนอสัมมนาโดยนักศึกษากำหนดวัน และหัวข้อการสัมมนา
อาจารย์ผู้รับผิด ชอบและผู้ร่วม สัมมนามีการอภิปราย วิพากษ์
คณาจารย์ประจำหลักสูตร, คณาจารย์ประจำหลักสูตร
02-15-การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์โดยนักศึกษา14 0 28 นำเสนอสัมมนาโดยนักศึกษากำหนดวัน และหัวข้อการสัมมนา
อาจารย์ผู้รับผิด ชอบและผู้ร่วม สัมมนามีการอภิปราย วิพากษ์
คณาจารย์ประจำหลักสูตร, คณาจารย์ประจำหลักสูตร
6. Textbook