COURSE OUTLINE
1. Suject MBNS690 SEMINARS IN ADVANCED NEUROSCIENCE
ชมปว๖๙๐ สัมมนาทางประสาทวิทยาศาสตร์ขั้นสูง
2. Program/Course Type DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NEUROSCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
3. Course Objecttive 1. ค้นหาวรรณกรรมเพื่อสำรวจงานวิจัยทางประสาทวิทยาขั้นสูงในหัวข้อที่สนใจ ทบทวนและสรุปผลการวิจัยจากบทความต้นฉบับหลายฉบับ ตีความ วิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ค้นพบอย่างมีเหตุมีผลเพื่อสร้างคำถามการวิจัยใหม่ ดำเนินการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์มาตรฐานโดยใช้เครื่องมือและทักษะที่เหมาะสม
2. ค้นหาวรรณกรรมเพื่อสำรวจงานวิจัยทางประสาทวิทยาขั้นสูงในหัวข้อที่สนใจ ทบทวนและสรุปผลการวิจัยจากบทความต้นฉบับหลายฉบับ ตีความ วิเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ค้นพบอย่างมีเหตุมีผลเพื่อสร้างคำถามการวิจัยใหม่ ดำเนินการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์มาตรฐานโดยใช้เครื่องมือและทักษะที่เหมาะสม
4. Course Director Assoc.Prof.Dr. WIPAWAN THANGNIPON
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01การปฐมนิเทศแจ้งรายละเอียดของวิชา, การเลือกและกำหนดหัวข้อสัมมนาม, การเตรียมบทคัดย่อและเขียนเอกสารอ้างอิงม, การพูดนำเสนองาน, เกณฑ์ในการประเมินรายวิชา1 0 2 บรรยาย โดยใช้power point
การค้นคว้าข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ท
กำหนด กติกา ข้อตกลงในการสัมมนา
การตอบข้อซักถาม
01การปฐมนิเทศแจ้งรายละเอียดของวิชา, การเลือกและกำหนดหัวข้อสัมมนาม, การเตรียมบทคัดย่อและเขียนเอกสารอ้างอิงม, การพูดนำเสนองาน, เกณฑ์ในการประเมินรายวิชา1 0 2 บรรยาย โดยใช้power point
การค้นคว้าข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ท
กำหนด กติกา ข้อตกลงในการสัมมนา
การตอบข้อซักถาม
02-15การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์โดยนักศึกษา14 0 28 นำเสนอสัมมนาโดยนักศึกษากำหนดวัน และหัวข้อการสัมมนา
อาจารย์ผู้รับผิด ชอบและผู้ร่วม สัมมนามีการอภิปราย วิพากษ์
02-15การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์โดยนักศึกษา14 0 28 นำเสนอสัมมนาโดยนักศึกษากำหนดวัน และหัวข้อการสัมมนา
อาจารย์ผู้รับผิด ชอบและผู้ร่วม สัมมนามีการอภิปราย วิพากษ์
6. Textbook