COURSE OUTLINE
1. Suject VSCL766 CLINICAL SKILLS IN VETERINARY EMERGENCY MEDICINE AND CRITICAL CARE
สพวค๗๖๖ ทักษะคลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินและการดูแลสัตว์ป่วยวิกฤตทางการสัตวแพทย์
2. Program/Course Type GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
3. Course Objecttive 1. จัดประสบการณ์การฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินภาวะสัตว์ป่วยฉุกเฉินวิกฤต วางแผนการวินิจฉัย รักษา ติดตามผลการรักษา ทำหัตถการเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่วยฉุกเฉินวิกฤต รวมถึงสื่อสารกระบวนการวินิจฉัย รักษา และติดตามผลการรักษาสัตว์ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้แก่เจ้าของสัตว์และสัตวแพทย์ผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. Course Director
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
02ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
03ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
04ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
05ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
06ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
07ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
08ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
09ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
10ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
11ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
12ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
13ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
14ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
15ฝึกปฏิบัติในหน่วย Emergency Medi-cine and Critical Care0 6 2 ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริงคณาจารย์
6. Textbook