COURSE OUTLINE
1. Suject RANU608 NUTRITION ASSESSMENT
รมภศ๖๐๘ การประเมินทางโภชนาการ
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
3. Course Objecttive 1. อธิบายหลักการและทฤษฎีการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยเทคนิคการประเมินการบริโภค การวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย การตรวจทางคลินิก การตรวจค่าชีวเคมี ความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ
2. อธิบายหลักการการประเมินภาวะโภชนาการด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินการบริโภค การวัดสัดส่วนร่างกาย การตรวจร่างกายทางคลินิก การตรวจค่าชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ
3. อธิบายหลักการและทฤษฎีการประเมินภาวะโภชนาการ ด้วยเทคนิคการประเมินการบริโภค การวัดสัดส่วนต่างๆของร่างกาย การตรวจทางคลินิก การตรวจค่าชีวเคมี ความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ
4. อธิบายหลักการการประเมินภาวะโภชนาการด้วยเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การประเมินการบริโภค การวัดสัดส่วนร่างกาย การตรวจร่างกายทางคลินิก การตรวจค่าชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ
5. อธิบายหลักการการควบคุมคุณภาพ การแปลผล และการนำเสนอผลภาวะโภชนาการของแต่ละเทคนิค
6. ประเมินผลภาวะโภชนาการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. อธิบายหลักการการควบคุมคุณภาพ การแปลผล และการนำเสนอผลภาวะโภชนาการของแต่ละเทคนิค
8. ประเมินผลภาวะโภชนาการด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
9. อธิบายหลักการและทฤษฎีการควบคุมคุณภาพการแปลผล และการนำเสนอผลภาวะโภชนาการของแต่ละเทคนิค
10. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางโภชนศาสตร์และการประเมินภาวะโภชนาการ เพื่อนำมาเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผล ตรวจสอบ และติดตามภาวะโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. อธิบายหลักการและทฤษฎีการควบคุมคุณภาพการแปลผล และการนำเสนอผลภาวะโภชนาการของแต่ละเทคนิค
12. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางโภชนศาสตร์และการประเมินภาวะโภชนาการ เพื่อนำมาเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินผล ตรวจสอบ และติดตามภาวะโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. แสดงออกถึงพฤติกรรมตามหลักจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตรงเวลา ในการประเมินภาวะโภชนาการ
14. เลือกใช้และแสดงวิธีการใช้เครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการ และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
15. แสดงออกถึงพฤติกรรมตามหลักจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตรงเวลา ในการประเมินภาวะโภชนาการ
16. เลือกใช้และแสดงวิธีการใช้เครื่องมือการประเมินภาวะโภชนาการ และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง
17. อธิบาย และแสดงออกถึงพฤติกรรมตามหลักจริยธรรมการประเมินภาวะโภชนาการ
18. อธิบาย และแสดงออกถึงพฤติกรรมตามหลักจริยธรรมการประเมินภาวะโภชนาการ
4. Course Director Assoc.Prof.Dr. PREEYA LELAHAGUL
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01Course overview Nutrition facts: glossary and definitions Principle of nutritional assessment 2 4 6 บรรยายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน หัวข้อ การประเมินผล ในการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
01Course overview Nutrition facts: glossary and definitions Principle of nutritional assessment Assignment I: Nutritional assessment forms (5%) Submission date TBA (Aree) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย Power Point มอบหมายงานรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
01Course overview Nutrition facts: glossary and definitions Principle of nutritional assessment 2 4 6 บรรยายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ขั้นตอน หัวข้อ การประเมินผล ในการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
01Course overview Nutrition facts: glossary and definitions Principle of nutritional assessment Assignment I: Nutritional assessment forms (5%) Submission date TBA (Aree) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย Power Point มอบหมายงานรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
02Anthropometric assessment I: assessment tools, techniques, interpretations, and standardization (children and adults) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย Power Point วิดีโอรศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
02Validity and reliability of nutritional assessment2 4 6 บรรยาย

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
02Anthropometric assessment I: assessment tools, techniques, interpretations, and standardization (children and adults) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย Power Point วิดีโอรศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
02Validity and reliability of nutritional assessment2 4 6 บรรยาย

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
03Nutritional assessment forms2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
03Anthropometric assessment I (cont) Anthropometric assessment II: computer program WHO growth standard and reference (bring laptop computer) Assignment II: Anthropometric assessment (10%) Submission date TBA (Tippawan) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
Power Point Computer Software
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
03Nutritional assessment forms2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
03Anthropometric assessment I (cont) Anthropometric assessment II: computer program WHO growth standard and reference (bring laptop computer) Assignment II: Anthropometric assessment (10%) Submission date TBA (Tippawan) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติ
Power Point Computer Software
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
04Biomarkers of nutritional assessment - vitamin and mineral deficiencies - abnormal metabolism of glucose, lipid, and protein 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
04Anthropometric assessment I (children and adults) assessment tools, techniques, interpretations,2 4 6 มอบหมายงานฝึกปฏิบัติ เขียนรายงาน
ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
04Biomarkers of nutritional assessment - vitamin and mineral deficiencies - abnormal metabolism of glucose, lipid, and protein 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
04Anthropometric assessment I (children and adults) assessment tools, techniques, interpretations,2 4 6 มอบหมายงานฝึกปฏิบัติ เขียนรายงาน
ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
05Anthropometric assessment II computer program INMU Thai growth, Nutri Stat, WHO Anthro 2 4 6 มอบหมายงานฝึกปฏิบัติ เขียนรายงาน

อ.นาง วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, อ.นาง วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
05Biomarkers of nutritional assessment (cont)3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointอ.นาง วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, อ.นาง วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
05Anthropometric assessment II computer program INMU Thai growth, Nutri Stat, WHO Anthro 2 4 6 มอบหมายงานฝึกปฏิบัติ เขียนรายงาน

อ.นาง วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, อ.นาง วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
05Biomarkers of nutritional assessment (cont)3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointอ.นาง วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, อ.นาง วันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
06Assessment of homocysteine as an early biomarker for chronic metabolic diseases 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, , รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย
06Assignment I : anthropometric assessment (20 %)2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงานรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, , รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย
06Assessment of homocysteine as an early biomarker for chronic metabolic diseases 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, , รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย
06Assignment I : anthropometric assessment (20 %)2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงานรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, , รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย
07Body composition assessment I stable isotope, equation development 2 4 6 บรรยาย การประเมินภาวะโภชนาการด้วย stable isotope และการนำมาพัฒนาเป็นสมการสำหรับประเมินภาวะโภชนาการ

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, , , ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
07Clinical methods in nutritional assessment3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointรศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, , , ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
07Body composition assessment I stable isotope, equation development 2 4 6 บรรยาย การประเมินภาวะโภชนาการด้วย stable isotope และการนำมาพัฒนาเป็นสมการสำหรับประเมินภาวะโภชนาการ

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, , , ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
07Clinical methods in nutritional assessment3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointรศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, , , ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
08Written examination: biomarkers (20%) (Aree/Jintana) 0 0 0 สอบข้อเขียนรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
08Body composition assessment II bioelectrical impedance analysis 2 4 6 บรรยาย การประเมินภาวะโภชนาการด้วย stable isotope และการนำมาพัฒนาเป็นสมการสำหรับประเมินภาวะโภชนาการ

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
08Written examination: biomarkers (20%) (Aree/Jintana) 0 0 0 สอบข้อเขียนรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
08Body composition assessment II bioelectrical impedance analysis 2 4 6 บรรยาย การประเมินภาวะโภชนาการด้วย stable isotope และการนำมาพัฒนาเป็นสมการสำหรับประเมินภาวะโภชนาการ

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
09Assignment II : body composition assessment (15 %)2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงานรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
09Dietary assessment I Uses and applications (dietary recall, dietary record) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
09Assignment II : body composition assessment (15 %)2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงานรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
09Dietary assessment I Uses and applications (dietary recall, dietary record) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
10Dietary assessment II - Uses and applications (FFQ) - Interpretation of dietary intake adequacy (diet quality: Healthy eating index, DDS and nutrient profiling) Assignment IV: Dietary assessment (10%) Submission date TBA (Kitti) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย มอบหมายงาน Power Point
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
10Biochemical methods in nutritional assessment2 4 6 บรรยาย และสาธิต การประเมินภาวะโภชนาการด้านวิตามินและเกลือแร่ด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ

สื่อที่ใช้ powerpoint

รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
10Dietary assessment II - Uses and applications (FFQ) - Interpretation of dietary intake adequacy (diet quality: Healthy eating index, DDS and nutrient profiling) Assignment IV: Dietary assessment (10%) Submission date TBA (Kitti) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย มอบหมายงาน Power Point
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
10Biochemical methods in nutritional assessment2 4 6 บรรยาย และสาธิต การประเมินภาวะโภชนาการด้านวิตามินและเกลือแร่ด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ

สื่อที่ใช้ powerpoint

รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
11Biomarker of nutritional assessment for vitamin and mineral deficiencies 2 4 6 บรรยาย และสาธิตการประเมินภาวะโภชนาการด้านปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
11Food analysis and food composition development Assignment VI: Food analysis (5%) Submission date TBA (Kunchit) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต มอบหมายงาน Power Pointรศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
11Biomarker of nutritional assessment for vitamin and mineral deficiencies 2 4 6 บรรยาย และสาธิตการประเมินภาวะโภชนาการด้านปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
11Food analysis and food composition development Assignment VI: Food analysis (5%) Submission date TBA (Kunchit) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต มอบหมายงาน Power Pointรศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
12Dietary calculation and evaluation of nutrient intake (INMUCAL program online training Q and A) Assignment VII: INMUCAL (5%) Submission date TBA (Tippawan) 3 0 6 อภิปราย สาธิต มอบหมายงาน Computer Softwareรศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, อ.นางสาว ริญ เจริญศิริ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, อ.นางสาว ริญ เจริญศิริ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
12Biomarker of nutritional assessment for risk factors of cardiovascular disease2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint

รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, อ.นางสาว ริญ เจริญศิริ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, อ.นางสาว ริญ เจริญศิริ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
12Dietary calculation and evaluation of nutrient intake (INMUCAL program online training Q and A) Assignment VII: INMUCAL (5%) Submission date TBA (Tippawan) 3 0 6 อภิปราย สาธิต มอบหมายงาน Computer Softwareรศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, อ.นางสาว ริญ เจริญศิริ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, อ.นางสาว ริญ เจริญศิริ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
12Biomarker of nutritional assessment for risk factors of cardiovascular disease2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint

รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, อ.นางสาว ริญ เจริญศิริ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, อ.นางสาว ริญ เจริญศิริ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
13Clinical nutrition assessment: signs and symptoms2 4 6 บรรยาย homocysteine เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพสำหรับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

สื่อที่ใช้ powerpoint
ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, รศ.ดร. วราภรณ์ เสถึยรนพเก้า
13Validity and reliability of nutritional assessment Assignment VIII: validity & reliability (10%) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย มอบหมายงาย Power Pointศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, รศ.ดร. วราภรณ์ เสถึยรนพเก้า
13Clinical nutrition assessment: signs and symptoms2 4 6 บรรยาย homocysteine เป็นตัวชี้วัดทางชีวภาพสำหรับปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

สื่อที่ใช้ powerpoint
ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, รศ.ดร. วราภรณ์ เสถึยรนพเก้า
13Validity and reliability of nutritional assessment Assignment VIII: validity & reliability (10%) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย มอบหมายงาย Power Pointศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, ศ.คลินิก(เกียรติคุณ)ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, รศ.ดร. วราภรณ์ เสถึยรนพเก้า
14Body composition assessment: Principle of body composition 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointรศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
14Homocysteine : a biomarker for CVD risk2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
14Body composition assessment: Principle of body composition 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต Power Pointรศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
14Homocysteine : a biomarker for CVD risk2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
15Assignment III : Biomarkers (20 %)2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงาน

รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
15BIA, Stable isotope, BODPOD, DXA Assignment III: Body composition (10%) Submission date TBA (Wantanee) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต มอบหมายงาน Power Pointรศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
15Assignment III : Biomarkers (20 %)2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงาน

รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
15BIA, Stable isotope, BODPOD, DXA Assignment III: Body composition (10%) Submission date TBA (Wantanee) 3 0 6 บรรยาย อภิปราย สาธิต มอบหมายงาน Power Pointรศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
16Food exchange Assignment VII: Food exchange (10%) Submission date TBA (Wantanee)3 0 6 บรรยาย อภิปราย มอบหมายงาน Power Pointรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
16Nutritional assessment (Anthro.+Biochemical+Clinical) - Practice & Wrap up ( 10 % ) 2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการประเมินคุณค่าและส่วนประกอบของอาหาร ครั้งที่ 1
การเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีการและการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์

สื่อที่ใช้ power point
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
16Food exchange Assignment VII: Food exchange (10%) Submission date TBA (Wantanee)3 0 6 บรรยาย อภิปราย มอบหมายงาน Power Pointรศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
16Nutritional assessment (Anthro.+Biochemical+Clinical) - Practice & Wrap up ( 10 % ) 2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการประเมินคุณค่าและส่วนประกอบของอาหาร ครั้งที่ 1
การเตรียมตัวอย่าง การเลือกวิธีการและการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์

สื่อที่ใช้ power point
รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
17Dietary assessment - uses and applications (dietary recall, dietary record, FFQ) - interpretation of dietary intake adequacy (nutrient adequacy, diet quality: Healthy eating index, DDS and nutrient profiling) 2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการประเมินคุณค่าและส่วนประกอบของอาหาร ครั้งที่ 2
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์อาหารที่เ้ป็นระบบ

สื่อที่ใช้ power point
รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
17Nutritional assessment: Practice & Wrap up (15%) (Anthro.+Biochemical+Clinical) Course wrap-up and evaluation3 0 6 ฝึกปฏิบัติ อภิปรายรศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
17Dietary assessment - uses and applications (dietary recall, dietary record, FFQ) - interpretation of dietary intake adequacy (nutrient adequacy, diet quality: Healthy eating index, DDS and nutrient profiling) 2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการประเมินคุณค่าและส่วนประกอบของอาหาร ครั้งที่ 2
การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์อาหารที่เ้ป็นระบบ

สื่อที่ใช้ power point
รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
17Nutritional assessment: Practice & Wrap up (15%) (Anthro.+Biochemical+Clinical) Course wrap-up and evaluation3 0 6 ฝึกปฏิบัติ อภิปรายรศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
18Dietary calculation and evaluation of nutrient intake (INMUCAL program) Use and interpretation of diet intake (output data) 2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint
18Dietary calculation and evaluation of nutrient intake (INMUCAL program) Use and interpretation of diet intake (output data) 2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint
19Assignment V: dietary assessment (15 %)2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงานรศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, , , รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
19Assignment V: dietary assessment (15 %)2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงานรศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, , , รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
20Available for submit assignments2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงาน

คณาจารย์
20Available for submit assignments2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงาน

คณาจารย์
21Food analysis and Food Composition Development I - Food sampling and preparation - Nutrient and non-nutrient analyses - Requirements and choice of analytical method - Internal and external quality control system 2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
21Food analysis and Food Composition Development I - Food sampling and preparation - Nutrient and non-nutrient analyses - Requirements and choice of analytical method - Internal and external quality control system 2 4 6 บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้ Reference Growth Chart อภิปรายกลุ่ม

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
22Food analysis and Food Composition Development II - Systematic approach to the production of good quality food composition data - Data quality assessment - Evaluating quality of data 2 4 6 บรรยาย การประเมินภาวะโภชนาการด้วย stable isotope และการนำมาพัฒนาเป็นสมการสำหรับประเมินภาวะโภชนาการ

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
22Food analysis and Food Composition Development II - Systematic approach to the production of good quality food composition data - Data quality assessment - Evaluating quality of data 2 4 6 บรรยาย การประเมินภาวะโภชนาการด้วย stable isotope และการนำมาพัฒนาเป็นสมการสำหรับประเมินภาวะโภชนาการ

สื่อที่ใช้ powerpoint
รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
23Assignment IV : Food analysis (20 % )2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงานรศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
23Assignment IV : Food analysis (20 % )2 4 6 มอบหมายงาน เขียนรายงานรศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์, รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
24Course evaluation รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล
24Course evaluation รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล, รศ.ดร. ปรียา ลีฬหกุล
6. Textbook
-