COURSE OUTLINE
1. Suject RANU604 NUTRITION COMMUNICATION
รมภศ๖๐๔ การสื่อสารโภชนาการ
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
3. Course Objecttive 1. อธิบายหลักการและทฤษฎีการสื่อสารทางอาหาร โภชนาการและสุขภาพ และการให้คำปรึกษา เบื้องต้น
2. อธิบายหลักการและทฤษฎีการสื่อสารทางอาหาร โภชนาการและสุขภาพ และการให้คำปรึกษา เบื้องต้น
3. วิเคราะห์และประเมินรูปแบบของการสื่อสารและการพัฒนาพฤติกรรมด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน
4. วิเคราะห์และประเมินรูปแบบของการสื่อสารและการพัฒนาพฤติกรรมด้านอาหารโภชนาการ และสุขภาพ ทั้งระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน
5. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนและออกแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ
6. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนและออกแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมอาหาร โภชนาการ และสุขภาพ
7. สื่อสารโดยการนำเสนอผลงานในชั้นเรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
8. สื่อสารโดยการนำเสนอผลงานในชั้นเรียนทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
9. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มและให้คำปรึกษาทางโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มและให้คำปรึกษาทางโภชนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
12. แสดงออกถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
13. แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในชั้นเรียน
14. แสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในชั้นเรียน
15. รับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
16. รับผิดชอบในการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
4. Course Director Assoc.Prof.Dr. NALINEE CHONGVIRIYAPHAN
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01Basic principle of individual, interpersonal, and group communication1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย,
ซักถาม/แสดงความคิดเห็น
สื่อ: PowerPoint Video
ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
01Basic principle of individual, interpersonal, and group communication1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย,
กิจกรรมกลุ่ม, ประเมินผล
สื่อ: Video,
PowerPoint
ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
02Ethical issues for different media platforms1 2 3 กิจกรรม:
กิจกรรมกลุ่ม, การปฏิบัติจริง, ประเมินผล
สื่อ: PowerPoint
Video, ใบงาน


ผศ.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ, ผศ.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
02Ethical issues for different media platforms1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย ตัวอย่าง ซักถาม/แสดงความคิดเห็น
กิจกรรมกลุ่ม,
สื่อ: PowerPoint
Video


ผศ.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ, ผศ.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
03Principle of nutrition counseling and communication for behavioral change I1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย ตัวอย่าง กิจกรรม
สื่อ: PowerPoint

ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, อ.ดร. ปรารถนา ตปนีย์
03Principle of nutrition counseling1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติจริง ประเมินผล
สื่อ: PowerPoint
Video, ใบงาน
ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, อ.ดร. ปรารถนา ตปนีย์
04Nutrition counseling in action1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม, การปฏิบัติจริง, ประเมินผล
สื่อ: PowerPoint
Video, ใบงาน
ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, อ.ดร. ปรารถนา ตปนีย์
04Principle of nutrition counseling and communication for behavioral change II1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบัติ ประเมินผล
สื่อ: PowerPoint
Video แบบฝึกหัด
ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, อ.ดร. ปรารถนา ตปนีย์
05Nutrition and health communication at community level1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย ตัวอย่าง ซักถาม/แสดงความคิดเห็น
สื่อ: PowerPoint Video ใบงาน
ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์, รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ
05Nutrition and health education1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม, การปฏิบัติจริง, ประเมินผล สื่อ: PowerPoint Video, ใบงานผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์, รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ
06Nutrition education and health promotion in school1 2 3 กิจกรรม: สังเกตการปฏิบัติจริง,
การสะท้อนกลับ
สื่อ: Video, ใบงาน
ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์, ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์
06Nutrition and health education1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย กรณีศึกษา/ตัวอย่าง ซักถาม/แสดงความคิดเห็น
สื่อ: PowerPoint Video ใบงาน
ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์, ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์
07Nutrition and health communication at community level (community visit)1 2 3 กิจกรรม: สังเกตการปฏิบัติจริง,
การสะท้อนกลับ
สื่อ: PowerPoint, ใบงาน
รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ, รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ
07Nutrition and health communication at community level1 2 3 กิจกรรม: สังเกตการปฏิบัติจริง,
การสะท้อนกลับ
สื่อ: PowerPoint, ใบงาน
รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ, รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ
08Nutrition and health communication at community level (community visit)1 2 3 กิจกรรม: สังเกตการปฏิบัติจริง,
การสะท้อนกลับ
สื่อ : PowerPoint,
ใบงาน
รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ, ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์
08Nutrition education and health promotion in school1 2 3 กิจกรรม: นำเสนอ อภิปราย สังเกตการปฏิบัติจริง
สื่อ : PowerPoint
รศ.ดร. นพวรรณ เปียซื่อ, ผศ.ดร. ภรณี วัฒนสมบูรณ์
09Presentation: Individual nutrition communication1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติจริง อภิปราย ประเมินผล
สื่อ: ใบงาน PowerPoint
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. ปรารถนา ตปนีย์, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
09Nutrition planning and implementation (1)1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติจริง ประเมินผล
สื่อ: PowerPoint,
Video
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. ปรารถนา ตปนีย์, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
10Nutrition planning and implementation (2)1 2 3 กิจกรรม : บรรยาย
กิจกรรมกลุ่ม
การปฏิบัติจริง
สื่อ: PowerPoint,
Video, ใบงาน
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร
10Social media and nutrition education (1)1 2 3 กิจกรรม : บรรยาย ซักถาม/แสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม
สื่อ: PowerPoint Video
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร
11Nutrition education/communication in public health nutrition (1)1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย กรณีศึกษา/ตัวอย่าง ซักถาม/แสดงความคิดเห็น
สื่อ: PowerPoint Video ใบงาน
ผศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
11Examination ผศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
12Nutrition education/communication in public health nutrition (1)1 2 3 กิจกรรม: บรรยายกิจกรรมกลุ่ม
การปฏิบัติจริง ประเมินผล
สื่อ : PowerPoint Video, ใบงาน


DVD, ใบงาน
รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
12Nutrition education/communication in public health nutrition: Implementation in research (2)1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย ฝึกปฏิบัติ อภิปราย ประเมินผล
สื่อ: PowerPoint Video
รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์
13Social media and nutrition education (2)1 2 3 กิจกรรม : บรรยาย ซักถาม/แสดงความคิดเห็น กิจกรรมกลุ่ม
สื่อ: PowerPoint Video
รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร
13Nutrition education/communication in public health nutrition : Implementation in research (2)1 2 3 กิจกรรม: สังเกตการปฏิบัติจริง
การสะท้อนกลับ
สื่อ : PowerPoint,
Video, ใบงาน
DVD, ใบงาน
รศ.ดร. กิตติ สรณเจริญพงศ์, รศ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร
14Social media and nutrition education1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติจริงรศ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
14Nutrition policy communication: Healthier logo1 2 3 กิจกรรม: บรรยาย กรณีศึกษา/ตัวอย่าง กิจกรรม
สื่อ: PowerPoint บทความ ใบงาน
รศ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
15Nutrition policy communication: Trans fat 1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติจริง อภิปราย การประเมินผล
สื่อ: PowerPoint
ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
15Presentation: Comprehensive communication and wrap-up 1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติจริง การประเมินผล
สื่อ: PowerPoint,
Video
ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
16Presentation: Public nutrition communication and wrap-up 1 2 3 กิจกรรม: กิจกรรมกลุ่ม การปฏิบัติจริง อภิปราย ประเมินผล
สื่อ: PowerPoint ใบงาน
อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
6. Textbook