COURSE OUTLINE
1. Suject RANU601 NUTRITIONAL SCIENCES
รมภศ๖๐๑ วิทยาศาสตร์โภชนาการ
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION
3. Course Objecttive 1. ใช้ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม รวมทั้งบทบาท และ หน้าที่ของสารอาหารหลัก และ จุลสารอาหาร เพื่อวิเคราะห์พยาธิสรีระวิทยาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการในร่างกายทั้งในแง่ขาด และ เกินได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม รวมทั้งบทบาท และ หน้าที่ของสารอาหารหลัก และ จุลสารอาหาร เพื่อวิเคราะห์พยาธิสรีระวิทยาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการในร่างกายทั้งในแง่ขาด และ เกินได้อย่างถูกต้อง
3. ใช้ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม บทบาท และ หน้าที่ของสารอาหารหลัก และ สารอาหารรอง เพื่อวิเคราะห์พยาธิสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการในร่างกายทั้ง ขาด และ เกิน
4. ใช้ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม บทบาท และ หน้าที่ของสารอาหารหลัก และ สารอาหารรอง เพื่อวิเคราะห์พยาธิสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภาวะโภชนาการในร่างกายทั้ง ขาด และ เกิน
5. ประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม และ หน้าที่ของสารพฤกษเคมี ในอาหาร เพื่อแก้ปัญหาพยาธิสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย
6. ประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม และ หน้าที่ของสารพฤกษเคมี ในอาหาร เพื่อแก้ปัญหาพยาธิสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย
7. ประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม รวมทั้งบทบาท และ หน้าที่ของสารออกฤทธิ์ชีวภาพต่างๆในอาหาร เพื่อแก้ปัญหาพยาธิสรีระวิทยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย
8. ประยุกต์ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม รวมทั้งบทบาท และ หน้าที่ของสารออกฤทธิ์ชีวภาพต่างๆในอาหาร เพื่อแก้ปัญหาพยาธิสรีระวิทยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย
9. ใช้ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม รวมทั้งบทบาท และ หน้าที่ของสารอาหาร เพื่อกำหนดปริมาณสารอาหารต่างๆ ตามความต้องการในแต่ละวัยของวงจรชีวิตได้อย่างถูกต้อง
10. ใช้ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม รวมทั้งบทบาท และ หน้าที่ของสารอาหาร เพื่อกำหนดปริมาณสารอาหารต่างๆ ตามความต้องการในแต่ละวัยของวงจรชีวิตได้อย่างถูกต้อง
11. ใช้ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม หน้าที่ของสารอาหาร เพื่อกำหนดปริมาณสารอาหารต่างๆ ตามความต้องการในแต่ละวัยของวงจรชีวิตได้อย่างถูกต้อง
12. ใช้ความรู้ทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม หน้าที่ของสารอาหาร เพื่อกำหนดปริมาณสารอาหารต่างๆ ตามความต้องการในแต่ละวัยของวงจรชีวิตได้อย่างถูกต้อง
13. อธิบายหลักการพื้นฐาน และ แนวคิดในการศึกษาโภชนาการโมเลกุล
14. อธิบายหลักการพื้นฐาน และ แนวคิดในการศึกษาโภชนาการโมเลกุล
15. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา ชีวเคมี ในระดับเซลล์ เพื่อวิเคราะห์การออกฤทธิ์ของสารอาหาร ต่อการแสดงออกของยีนส์ ได้อย่างถูกต้อง
16. ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา ชีวเคมี ในระดับเซลล์ เพื่อวิเคราะห์การออกฤทธิ์ของสารอาหาร ต่อการแสดงออกของยีนส์ ได้อย่างถูกต้อง
17. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมี และ เมแทบอลิซึม ของสารอาหาร เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ วิเคราะห์ปัญหาโภชนาการ และ แนะนำวิธีแก้ปัญหานั้นๆ ในแต่ละวัยของวงจรชีวิตได้อย่างถูกต้อง
18. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีวเคมี และ เมแทบอลิซึม ของสารอาหาร เพื่อประเมินภาวะโภชนาการ วิเคราะห์ปัญหาโภชนาการ และ แนะนำวิธีแก้ปัญหานั้นๆ ในแต่ละวัยของวงจรชีวิตได้อย่างถูกต้อง
19. อธิบายหลักการพื้นฐานของโภชนพิษวิทยาและการปนเปื้อนในอาหารได้อย่างถูกต้อง
20. อธิบายหลักการพื้นฐานของโภชนพิษวิทยาและการปนเปื้อนในอาหารได้อย่างถูกต้อง
21. แสดงความมีวินัย ตรงต่อเวลา
22. แสดงความมีวินัย ตรงต่อเวลา
23. แสดงความซื่อสัตย์ สุจริต
24. แสดงความซื่อสัตย์ สุจริต
25. แสดงความมีวินัย ตรงต่อเวลา
26. แสดงความมีวินัย ตรงต่อเวลา
27. แสดงความซื่อสัตย์ สุจริต
28. แสดงความซื่อสัตย์ สุจริต
4. Course Director Assoc.Prof.Dr. SIRIPORN TUNTIPOPIPAT
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01INTRODUCTION0.50 1 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
01Protein3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
01INTRODUCTION0.50 1 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
01Protein3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, , อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ, อ.ดร. อารีย์ ประจันสุวรรณ
02MOLECULAR NUTRITION INCLUDING NUTRITION AND CELL FUNCTION3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, , รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
02Energy3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, , รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
02MOLECULAR NUTRITION INCLUDING NUTRITION AND CELL FUNCTION3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, , รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
02Energy3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์, , รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ
03Carbohydrate3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์
03PROTEIN-11.50 3 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์
03Carbohydrate3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์
03PROTEIN-11.50 3 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์
04PROTEIN-21.50 3 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์
04Lipid metabolism & dyslipidemia3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์
04PROTEIN-21.50 3 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์
04Lipid metabolism & dyslipidemia3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์, อ.นพ. ปริย พรรณเชษฐ์
05Fat soluble vitamin3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต
05CARBOHYDRATE3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต
05CARBOHYDRATE3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต
05Fat soluble vitamin3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต
06Water soluble vitamin3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต
06ENERGY3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต
06Water soluble vitamin3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต
06ENERGY3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต, อ.ดร. นรีรัตน์ สุจริต
07LIPID2 0 4 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์, รศ.ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย
07Macrominerals and electrolytes3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์, รศ.ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย
07LIPID2 0 4 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์, รศ.ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย
07Macrominerals and electrolytes3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์, รศ.ดร. วรางคณา ศรีจำนงค์, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย
08Trace element3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย
08Trace element3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย
08DYSLIPIDEMIA1 0 2 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย
08DYSLIPIDEMIA1 0 2 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, รศ.ดร. วันทนีย์ เกรียงสินยศ, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย, ผศ.ดร. ชวัลพัชร เมืองน้อย
09FAT SOLUBLE VITAMINS3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อ.ดร. ธนัชพร นุตมากุล, อ.ดร. ธนัชพร นุตมากุล
09FAT SOLUBLE VITAMINS3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อ.ดร. ธนัชพร นุตมากุล, อ.ดร. ธนัชพร นุตมากุล
09Phytochemical Metabolism 3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล อ.ดร. อารีย์ ประจัน
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อ.ดร. ธนัชพร นุตมากุล, อ.ดร. ธนัชพร นุตมากุล
09Phytochemical Metabolism 3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล อ.ดร. อารีย์ ประจัน
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, อ.ดร. ธนัชพร นุตมากุล, อ.ดร. ธนัชพร นุตมากุล
10Molecular Nutrition Research3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, , รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
10Molecular Nutrition Research3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, , รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
10MACRO MINERALS AND ELECTROLYTES3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, , รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
10MACRO MINERALS AND ELECTROLYTES3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, , รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์
11WATER SOLUBLE VITAMINS I2 0 4 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
11WATER SOLUBLE VITAMINS I2 0 4 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
11Dietary reference intake (DRI) & Food Based dietary guideline3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
11Dietary reference intake (DRI) & Food Based dietary guideline3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
12Nutrition in school age and adolescence3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา, รศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์, รศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์
12Nutrition in school age and adolescence3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.ดร. สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา, รศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์, รศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์
12PHYTOCHEMICALS METABOLISM3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา, รศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์, รศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์
12PHYTOCHEMICALS METABOLISM3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา, รศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์, รศ.ดร. เชาวนี ชูพีรัชน์
13WATER SOLUBLE VITAMINS II3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
13WATER SOLUBLE VITAMINS II3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
13Nutrition in pregnancy & Lactation3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
13Nutrition in pregnancy & Lactation3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
14Nutrition in infants and young children3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
14TRACE MINERALS3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
14TRACE MINERALS3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
14Nutrition in infants and young children3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ผศ.ดร. ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์, ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์, ศ.คลินิกดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธุ์
15Nutrition in adults and elderly3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม, รศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม
15MID TERM EXAM รศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม, รศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม
15MID TERM EXAM รศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม, รศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม
15Nutrition in adults and elderly3 0 6 บรรยาย
อภิปรายมอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นรายบุคคล
รศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม, รศ.นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม
16DIETARY REFERENCE INTAKES (DRI) AND FOOD-BASED DIETARY GUIDELINE3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
16DIETARY REFERENCE INTAKES (DRI) AND FOOD-BASED DIETARY GUIDELINE3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
17NUTRITION IN PREGNANCY AND LACTATION3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
17NUTRITION IN PREGNANCY AND LACTATION3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
18NUTRITION IN INFANTS AND YOUNG CHILDREN3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล
18NUTRITION IN INFANTS AND YOUNG CHILDREN3 0 6 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล
19FATE AND BIOTRANSFORMATION OF TOXICANTS3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. รจนา ชุณหบัณฑิต,
19FATE AND BIOTRANSFORMATION OF TOXICANTS3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. รจนา ชุณหบัณฑิต,
20NUTRIENT-TOXICANT INTERACTIONS3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, ผศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย
20NUTRIENT-TOXICANT INTERACTIONS3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย, ผศ.ดร. จินตนา ศิริวราศัย
21NUTRITION IN SCHOOL AGE AND ADOLESCENTS3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี, อ.ดร. ปิติภา จงวัฒน์ผล, รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี
21NUTRITION IN SCHOOL AGE AND ADOLESCENTS3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี, อ.ดร. ปิติภา จงวัฒน์ผล, รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี
22NUTRITION IN ADULTS AND ELDERLY3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี, อ.ดร. ปิติภา จงวัฒน์ผล, รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี
22NUTRITION IN ADULTS AND ELDERLY3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี, อ.ดร. ปิติภา จงวัฒน์ผล, รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี
23FOOD CONTAMINANTS AND FOOD ADDITIVES3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์, ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
23FOOD CONTAMINANTS AND FOOD ADDITIVES3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์, ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
24SELF STUDY (Q & A)3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์,
24SELF STUDY (Q & A)3.50 7 บรรยาย
อภิปราย
รศ.ดร. ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์,
25FINAL EXAMINATION
25FINAL EXAMINATION
26CASE STUDY3.50 7 นำเสนอ
อภิปราย
วิพากษ์
รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี, อ.ดร. ปิติภา จงวัฒน์ผล, รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี
26CASE STUDY3.50 7 นำเสนอ
อภิปราย
วิพากษ์
รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี, อ.ดร. ปิติภา จงวัฒน์ผล, รศ.ดร. พัตธนี วินิจจะกูล, ผศ.ดร. ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ, รศ.ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี
6. Textbook
-