COURSE OUTLINE
1. Suject CFHD516 SEMINAR IN HUMAN DEVELOPMENT
ดคพม๕๑๖ สัมมนาพัฒนาการมนุษย์
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
3. Course Objecttive 1. วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
2. วิเคราะห์ วิพากษ์ และสังเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
3. สังเคราะห์ และเสนอแนวโน้มงานวิจัยประเด็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เพื่อพัฒนางานวิจัยกระบวนการในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพัฒนาการมนุษย์ได้
4. สังเคราะห์ และเสนอแนวโน้มงานวิจัยประเด็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เพื่อพัฒนางานวิจัยกระบวนการในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาพัฒนาการมนุษย์ได้
5. บูรณาการองค์ความรู้ และประยุกต์งานวิจัยสู่การทำงานแบบสหวิทยาการ เพื่อหาข้อสรุป และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ได้
6. บูรณาการองค์ความรู้ และประยุกต์งานวิจัยสู่การทำงานแบบสหวิทยาการ เพื่อหาข้อสรุป และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการมนุษย์ได้
7. อภิปรายงานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์
8. อภิปรายงานวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์
9. วางแผนการนำเสนอสัมมนาได้อย่างเหมาะสม
10. วางแผนการนำเสนอสัมมนาได้อย่างเหมาะสม
4. Course Director Lect.Dr. SARUN KUNWITTAYA
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนำรายวิชา2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม
การมอบหมายงาน
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
01แนะนำรายวิชา2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม
การมอบหมายงาน
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
02แนะการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย NCBI pubmed Science direct Scopus 2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
02แนะการสืบค้นข้อมูลงานวิจัย NCBI pubmed Science direct Scopus 2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
03Application of Microsoft tool for Research & Education (๑)2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน

อาจารย์พิเศษ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์พิเศษ
03Application of Microsoft tool for Research & Education (๑)2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน

อาจารย์พิเศษ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์พิเศษ
04Application of Microsoft tool for Research & Education (๒)2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน

อาจารย์พิเศษ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์พิเศษ
04Application of Microsoft tool for Research & Education (๒)2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน

อาจารย์พิเศษ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์พิเศษ
05Transformative Neuroscience & Travel (๑)2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พิเศษ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์พิเศษ
05Transformative Neuroscience & Travel (๑)2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์พิเศษ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์พิเศษ
06Transformative Neuroscience & Travel (๒)2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน
อาจารย์พิเศษ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์พิเศษ
06Transformative Neuroscience & Travel (๒)2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน
อาจารย์พิเศษ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, อาจารย์พิเศษ
07ศึกษางานวิจัย2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
07ศึกษางานวิจัย2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
08ศึกษางานวิจัย วิจารณ์งานวิจัย2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
08ศึกษางานวิจัย วิจารณ์งานวิจัย2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
09สัมมนาโดยนักศึกษา2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, คณาจารย์
09สัมมนาโดยนักศึกษา2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, คณาจารย์
10สัมมนาโดยนักศึกษา2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, คณาจารย์
10สัมมนาโดยนักศึกษา2 0 4 บรรยาย
อภิปรายกลุ่ม วิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, คณาจารย์
11นักศึกษาสัมมนางานวิจัย2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษาอภิปรายกลุ่มวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, คณาจารย์
11นักศึกษาสัมมนางานวิจัย2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษาอภิปรายกลุ่มวิพากษ์
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, คณาจารย์
12นักศึกษาสัมมนางานวิจัย2 0 4 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, คณาจารย์
12นักศึกษาสัมมนางานวิจัย2 0 4 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, คณาจารย์
6. Textbook
-