COURSE OUTLINE
1. Suject CFHD515 HUMAN BRAIN AND BEHAVIORAL DEVELOPMENT
ดคพม๕๑๕ พัฒนาการของสมองและพฤติกรรมของมนุษย์
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
3. Course Objecttive 1. วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด ทางประสาทวิทยาศาสตร์ ในการวางแผนการศึกษาและวิจัยด้านพัฒนาการของสมองและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อพัฒนาการมนุษย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. วิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด ทางประสาทวิทยาศาสตร์ ในการวางแผนการศึกษาและวิจัยด้านพัฒนาการของสมองและพฤติกรรมที่ส่งผลต่อพัฒนาการมนุษย์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. วิเคราะห์กลยุทธ์การวางแผน และสามารถวางแผนพัฒนาองค์ความรู้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
4. วิเคราะห์กลยุทธ์การวางแผน และสามารถวางแผนพัฒนาองค์ความรู้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
5. ประยุกต์เครื่องมือเพื่อส่งเสริมและบูรณการความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมสำหรับเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างโมเดลสำหรับวางแผนระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เหมาะสมทั้งในระดับบุคคลและสังคมจริง
6. ประยุกต์เครื่องมือเพื่อส่งเสริมและบูรณการความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมสำหรับเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างโมเดลสำหรับวางแผนระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ให้เหมาะสมทั้งในระดับบุคคลและสังคมจริง
7. เสนอแนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. เสนอแนวทางการบูรณาการองค์ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. Course Director Asst.Prof.Dr. KANNIKA PERMPOONPUTTANA
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนำรายวิชา โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง introduction and Structaral brain 2 0 4 บรรยาย
การสืบค้น
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
01แนะนำรายวิชา โครงสร้างและหน้าที่ของสมอง introduction and Structaral brain 2 0 4 บรรยาย
การสืบค้น
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การมอบหมายงาน
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
02Neuronal induction and formation2 0 4 การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
02Neuronal induction and formation2 0 4 การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
03Neurogenesis and Neural formation Axonal Growth and guidance 2 0 4 กรณีศึกษา
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
03Neurogenesis and Neural formation Axonal Growth and guidance 2 0 4 กรณีศึกษา
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
04Formation, Elimination and Regeneration of Synapse 2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ,
04Formation, Elimination and Regeneration of Synapse 2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ,
05Neurotransmitter Addiction 2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ,
05Neurotransmitter Addiction 2 0 4 บรรยาย กรณีศึกษา
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ,
06Cerebral cortex development 2 0 4 กรณีศึกษา การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
06Cerebral cortex development 2 0 4 กรณีศึกษา การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
07Sensory experience in critical period2 0 4 บรรยาย
กรณีศึกษา การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Online learning
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
07Sensory experience in critical period2 0 4 บรรยาย
กรณีศึกษา การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Online learning
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
08Cognitive Domain & Psychology2 0 4 ทำกิจกรรม
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Online learning


ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
08Cognitive Domain & Psychology2 0 4 ทำกิจกรรม
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Online learning


ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
09Brain development in children with and children with special needs 2 0 4 ทำกิจกรรม
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม


, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา,
09Brain development in children with and children with special needs 2 0 4 ทำกิจกรรม
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อภิปรายกลุ่ม


, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา,
10Adolescence brain Internet game disoder 2 0 4 บรรยาย
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงาน

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
10Adolescence brain Internet game disoder 2 0 4 บรรยาย
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงาน

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
11Midterm examination ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
11Midterm examination ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
12Adult and aging Parkinson Schizophrenia Alzheimer 2 0 4 บรรยาย
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงาน
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
12Adult and aging Parkinson Schizophrenia Alzheimer 2 0 4 บรรยาย
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงาน
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
13Neuromusics In learning and memomy 2 0 4 กิจกรรม ดนตรี
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงาน

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
13Neuromusics In learning and memomy 2 0 4 กิจกรรม ดนตรี
การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มอบหมายงาน

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
14Neuroeconomics Behavior economics 2 0 4 กิจกรรม nudgeathon
อภิปรายกลุ่ม

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
14Neuroeconomics Behavior economics 2 0 4 กิจกรรม nudgeathon
อภิปรายกลุ่ม

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
15Digital and Neuro medical internet research2 0 4 กิจกรรมHackathon
การสืบค้นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอผลงาน
อภิปรายกลุ่ม

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
15Digital and Neuro medical internet research2 0 4 กิจกรรมHackathon
การสืบค้นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอผลงาน
อภิปรายกลุ่ม

ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
16Design thinking2 0 4 กิจกรรม crazy 8 ,sprint, canvas
นำเสนอข้อสรุป
อภิปรายกลุ่ม
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
16Design thinking2 0 4 กิจกรรม crazy 8 ,sprint, canvas
นำเสนอข้อสรุป
อภิปรายกลุ่ม
ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, , ผศ.ดร. กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา
6. Textbook
-