COURSE OUTLINE
1. Suject CFHD513 RESEARCH METHODOLOGY IN HUMAN DEVELOPMENT
ดคพม๕๑๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT
3. Course Objecttive 1. ประยุกต์วิธีการวิจัยแบบต่างๆในการพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
2. ประยุกต์วิธีการวิจัยแบบต่างๆในการพัฒนาองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
3. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์ได้
4. เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์ได้
4. Course Director Asst.Prof.DR. SAWITRI THAYANSIN
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01- แนะนำรายวิชา - แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการวิจัย 2 0 4 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และมอบหมายงานผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
01- แนะนำรายวิชา - แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการวิจัย 2 0 4 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และมอบหมายงานผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
02การเลือกเรื่องสำหรับทำวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัย และการให้เหตุผลสนับสนุนความสำคัญของปัญหาการวิจัย2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. บัญญัติ ยงย่วน, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา, ผศ.ดร. บัญญัติ ยงย่วน, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา
02การเลือกเรื่องสำหรับทำวิจัย การกำหนดประเด็นปัญหาสำหรับการวิจัย และการให้เหตุผลสนับสนุนความสำคัญของปัญหาการวิจัย2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. บัญญัติ ยงย่วน, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา, ผศ.ดร. บัญญัติ ยงย่วน, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา
03การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยว ข้องกับพัฒนาการมนุษย์ และจริยธรรมในการคัดลอกผลงาน2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา
03การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยว ข้องกับพัฒนาการมนุษย์ และจริยธรรมในการคัดลอกผลงาน2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา
04ตัวแปรและระดับการวัด กรอบแนวความคิด และสมมติฐานการวิจัย 2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, รศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
04ตัวแปรและระดับการวัด กรอบแนวความคิด และสมมติฐานการวิจัย 2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, รศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
05ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การสุ่มตัวอย่างและการประมาณขนาดตัวอย่าง 2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
05ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย การสุ่มตัวอย่างและการประมาณขนาดตัวอย่าง 2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
06เครื่องมือในการวิจัยและการทดสอบคุณภาพ2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา
06เครื่องมือในการวิจัยและการทดสอบคุณภาพ2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา
07การบรรณาธิกรณ์ข้อมูลและลงรหัสข้อมูล 2 0 4 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
07การบรรณาธิกรณ์ข้อมูลและลงรหัสข้อมูล 2 0 4 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
08การบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS2 0 4 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม SPSSผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
08การบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS2 0 4 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม SPSSผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
09สอบกลางภาค ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
09สอบกลางภาค ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
10การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. บัญญัติ ยงย่วน, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา, ผศ.ดร. บัญญัติ ยงย่วน, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา
10การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. บัญญัติ ยงย่วน, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา, ผศ.ดร. บัญญัติ ยงย่วน, อ.นักวิจัย ดร. ศรัล ขุนวิทยา
11แนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, รศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
11แนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, รศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
12การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธี Meta-Analysis2 0 4 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
12การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยวิธี Meta-Analysis2 0 4 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
13การทำวิจัยออนไลน์2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
13การทำวิจัยออนไลน์2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
14- การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการเขียนวิทยานิพนธ์ - การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, รศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
14- การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการเขียนวิทยานิพนธ์ - การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 0 4 บรรยาย และอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ, รศ.ดร. วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
15นักศึกษาทำงานกลุ่ม เพื่อเตรียมเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์2 0 4 นศ.ทำงานกลุ่ม และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาให้คำปรึกษาผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
15นักศึกษาทำงานกลุ่ม เพื่อเตรียมเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์2 0 4 นศ.ทำงานกลุ่ม และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาให้คำปรึกษาผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
16สอบปลายภาค ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
16สอบปลายภาค ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์
17นักศึกษานำเสนอและส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์2 0 4 นำเสนอผลงานกลุ่ม และอภิปรายผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, คณาจารย์
17นักศึกษานำเสนอและส่งเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์2 0 4 นำเสนอผลงานกลุ่ม และอภิปรายผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, ผศ.ดร. สาวิตรี ทยานศิลป์, ผศ.ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, คณาจารย์
6. Textbook
-