COURSE OUTLINE
1. Suject RSQD512 VOCATIONAL DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
รสคพ๕๑๒ การพัฒนาด้านอาชีพสำหรับคนพิการ
2. Program/Course Type MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SERVICE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
3. Course Objecttive 1. อธิบายบทบาทหน้าที่ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านอาชีพ
2. วิเคราะห์แนวทางการช่วยเหลือคนพิการให้มีอาชีพได้สอดคล้องกับหลักการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการด้านอาชีพ
4. Course Director Assoc.Prof.Dr. ADAM NEELAPAIJIT
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนวคิด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพสำหรับคนพิการ2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
02พัฒนาการด้านอาชีพ2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
03แบบวัดความถนัดทางอาชีพ2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา
อ.ดร. ปริญญา สิริอัตตะกุล
04การออกแบบอาชีพที่เหมาะสมกับลักษณะบุคคล2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา
อ.ดร. ปริญญา สิริอัตตะกุล
05การช่วยให้คนพิการได้รับการจ้างงาน2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
06ทักษะทางการตลาดในการจัดหางาน2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
07ทักษะในการจัดหางาน2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
08การฝึกอบรม แหล่งงาน2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
09การรักษางานไว้ให้คงอยู่2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
อ.ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ
10การปรับตัวในการทำงาน2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
อ.ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ
11การได้รับการสนับสนุนและการเปลี่ยนผ่านการจ้างงาน2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าเป็นรายบุคคล
อ. อรอนงค์ สงเจริญ
12การช่วยเหลือและฝึกอบรมให้นายจ้าง2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. กรณีศึกษา
อ. อรอนงค์ สงเจริญ
13การติดตามผลการจ้างงาน2 0 4 ๑. บรรยาย
๒. อภิปราย
๓. กรณีศึกษา
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
14นำเสนอ การจ้างงานคนพิการในประเทศไทย2 0 4 ๑. สัมมนา
๒. อภิปราย
๓. นำเสนองาน
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร, อ. อรอนงค์ สงเจริญ, อ.ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ, อ.ดร. ปริญญา สิริอัตตะกุล
15การดูงาน การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพในหน่วยงาน2 0 4 ศึกษาดูงานรศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
6. Textbook
-