COURSE OUTLINE
1. Suject RSQD506 SEMINAR ON QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
รสคพ๕๐๖ สัมมนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. Program/Course Type MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SERVICE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
3. Course Objecttive 1. ค้นหาและคัดเลือกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนใจ
2. วิเคราะห์ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่โครงร่างกรอบการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. Course Director Lect.Dr. ISSAVARA SIRIRUNGRUANG
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01- แนะนำรายวิชา - ความรู้เกี่ยวกับการสัมมนา - ระบุประเด็นปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 0 4 - บรรยาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- กรณีศึกษา
อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
02การระบุประเด็นปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2 0 4 - บรรยาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- กรณีศึกษา
- มอบหมายงาน
อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง
03-04ประเด็นปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ที่มาและความสำคัญของปัญหา)4 0 8 - บรรยาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- กรณีศึกษา
- การนำเสนอ
อ.ดร. นรา ขำคม
05-06การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนเชิงวิชาการ4 0 8 - บรรยาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- ตัวอย่างการเขียนเชิงวิชาการ
- มอบหมายงาน
อ.ดร. ปริญญา สิริอัตตะกุล
07การทบทวนวรรณกรรมในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๑2 0 4 - การนำเสนอ
- การอภิปรายกลุ่ม
- การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทความวิจัยจากวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง,
08การสัมมนา: คนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๑2 0 4 - บรรยาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- กรณีศึกษา
อ.แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์
09การทบทวนวรรณกรรมในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ๒2 0 4 - การนำเสนอ
- การอภิปรายกลุ่ม
- การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทความวิจัยจากวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง,
10การสัมมนา: คนพิการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒2 0 4 - บรรยาย
- การอภิปรายกลุ่ม
- กรณีศึกษา
11-12การสัมมนานำเสนอการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อที่สนใจ4 0 8 - บรรยาย
- การนำเสนอ
- การอภิปรายกลุ่ม
- การสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บทความวิจัยจากวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง, อ.ดร. นรา ขำคม, อ.ดร. ปริญญา สิริอัตตะกุล,
13-14การสรุปประเด็นปัญหาในการวิจัยที่สนใจ และการระบุช่องว่างของงานวิจัย4 0 8 - บรรยาย
- การนำเสนอ
- อภิปรายกลุ่ม
- มอบหมายงาน
อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง, อ.ดร. นรา ขำคม, อ.ดร. ปริญญา สิริอัตตะกุล,
15การสัมมนา: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2 0 4 - การสัมมนา
- การวิพากษ์
- การนำเสนอผลงาน
อ.ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง, คณาจารย์ประจำหลักสูตร
6. Textbook
-